VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG

PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Sub-Institue For Labour And Environment Protection In Central Viet Nam (SILEP)

Thông Báo Về Việc Khám Chữa Bệnh Nghề Nghiệp

Để tiết kiệm chi phí cho sản xuất lao động trong việc khám sức khỏe và phát hiện bệnh nghề nghiệp. Từ ngày 09/05/ 2016 đến ngày 17/05/2016 Phân Viện BHLĐ phối hợp cùng Trung Tâm Sức Khỏe Nghề Nghiệp điều động xe chuyên dụng phục vụ người lao động tại các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên. Đây là xe duy nhất tại nước ta được Nhà nước đầu tư cho Viện Nghiên Cứu Khoa Học Kỹ Thuật Bảo Hộ Lao Động. Trên xe trang bị tích hợp đầy đủ hệ thống máy móc hiện đại phục vụ cho việc khám sức khỏe và phát hiện bệnh nghề nghiệp.

unnamed