VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG

PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Sub-Institue For Labour And Environment Protection In Central Viet Nam (SILEP)

Giới Thiệu Chung

Tên đơn vị: Phân Viện Khoa Học An Toàn Vệ Sinh Lao Động Và Bảo Vệ Môi Trường Miền Trung

Đơn vị chủ quản: Viện Khoa Học An Toàn Và Vệ Sinh Lao Động

Phân Viện Trưởng: TS. Nhan Hồng Quang

Địa chỉ : 178 Triệu Nữ Vương, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại :  Văn Phòng: 02363 822831

                    Phòng Sức Khỏe Nghề Nghiệp: 02363 816757

                    Phòng Tư Vấn Triển Khai & Ứng Dụng Khoa Học Công Nghệ: 02363 575549

           -Ngày thành lập: 1 tháng 5 năm 1979 – Quyết định  số 723/QĐ-TCĐ do Tổng công đoàn VN cấp (nay là Tổng liên đoàn lao động Việt nam)

-Thay đổi tên gọi và bổ sung chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 407/QĐ-TLĐ ngày 04 tháng 02 năm 2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học Công nghệ:

Số A-1121/ĐK-KH&CN ngày 01 tháng 07 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ