VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG

PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Sub-Institue For Labour And Environment Protection In Central Viet Nam (SILEP)

Phân viện Bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường Miền Trung- Đơn vị đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường ở Miền Trung

     Ngày 29/3/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2013/NĐ-CP quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ quan trắc, cung cấp các số liệu quan trắc môi trường có độ tin cậy và chính xác cao; hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý và BVMT.

     Căn cứ các quy định tại Nghị định số 27/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 42/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường đã thành lập Đoàn đánh giá, kiểm tra đến khảo sát, xem xét, đánh giá và kiểm tra thực tế về cơ sở vật chất trang thiết bị, nhân lực và Hồ sơ đề nghị chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường tại Phòng thí nghiệm của Phân viện (178 Triệu Nữ Vương Thành phố Đà Nẵng).

     Ngày 24/03/2015, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá và kết luận Phân viện Bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường Miền Trung đáp ứng đầy đủ các quy định tại Điều 9, Điều 10 Nghị định số 27/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và cấp Giấy chứng nhận số hiệu VIMCERTS 071.

image001image003

     Lĩnh vực và phạm vi được cấp giấy chứng nhận:
     A. Lĩnh vực Quan trắc hiện trường:
     1. Nước: Nước mặt, nước thải, nước dưới đất, nước biển, nước mưa
2. Khí: Không khí xung quanh, môi trường lao động và khí thải
3. Môi trường đất
4. Trầm tích
     B. Lĩnh vực phân tích môi trường:
     1. Nước: Nước mặt, nước thải, nước dưới đất, nước biển, nước mưa
2. Khí: Không khí xung quanh, môi trường lao động và khí thải
3. Môi trường đất
4. Trầm tích
Theo Quyết định số 619/QĐ-BTNMT ngày 24/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phân viện Bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường Miền Trung  là đơn vị đáp ứng đầy đủ theo quy định của Chính phủ về tính pháp lý, năng lực và điều kiện tổ chức các hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; đảm bảo chất lượng quan trắc ngoài hiện trường và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm, tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, phản ánh đúng trung thực chất lượng môi trường tại khu vực Miền Trung. Điều này sẽ giúp cho công tác quan trắc môi trường ngày càng hiệu quả hơn, có tính pháp lý cao, khẳng định được vị thế và năng lực của Phân viện Bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường Miền Trung  trong lĩnh vực quan trắc, phân tích môi trường trên địa bàn Tỉnh và khu vực.

    Kể từ ngày 24/03/2015 Phân viện Bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường Miền Trung đáp ứng đầy đủ về tính pháp lý, năng lực và điều kiện tổ chức các hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định của Chính Phủ.

TIN LIÊN QUAN