VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG

PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Sub-Institue For Labour And Environment Protection In Central Viet Nam (SILEP)

QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

– Phục vụ công tác nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường lao động của các ngành nghề sản xuất. Phục vụ cho các phòng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu Khoa học và Công nghệ về An toàn – Vệ sinh lao động và môi trường lao động do Nhà nước giao.

– Thực hiện các dịch vụ đo đạc, phân tích các thông số môi trường lao động: không khí (nhiệt độ, độ ẩm tốc độ gió, tiếng ồn, độ rung, nồng độ bụi, các loại hơi khí như CO, SO2, NO2, H2S,NH3, HCHO, phenol, toluen, xylen, styrene,…)

– Thực hiện các dịch vụ đo đạc, phân tích các thông số môi trường: không khí (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, tiếng ồn, độ rung, ồng độ bụi, các loại hơi khí như CO, SO2, NO2, H2S,NH3, HCHO, phenol, toluen, xylen, styrene,…), khí thải nước ngầm, nước mặt, nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp,…

– Thực hiện các dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực môi trường như đánh giá tác động môi trường, lập đề án bảo vệ môi trường, lập báo cáo giám sát môi trường như: đánh giá tác động môi trường, lập đề án bảo vệ môi trường, lập báo cáo giám sát môi trường, lập sổ chủ nguồn thải, làm các thủ tục gia hạn giấy phép khai thác nước ngầm, tư vấn về các loại hợp đồng thu gom chất thải…