VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG

PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Sub-Institue For Labour And Environment Protection In Central Viet Nam (SILEP)

Phân viện khoa học an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường miền Trung đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện được cấp chứng chỉ huấn luyện

01

Nhóm 1 được huấn luyện kiến thức chung chủ yếu sau đây:

 1. a) Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
 2. b) Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở;
 3. c) Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa.
 4. NỘI DUNG HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 2
 5. a) Kiến thức chung như nhóm 1;
 6. b) Nghiệp vụ tổ chức thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở;
 7. c) Tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn.
 8. NỘI DUNG HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 3

Nhóm 3 được huấn luyện kiến thức chung và chuyên ngành gồm:

 1. a) Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
 2. b) Tổng quan về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
 3. c) Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
 4. d) Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

đ) Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động.

 1. NỘI DUNG HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 4

Nội dung huấn luyện nhóm 4 gồm 2 phần sau:

 1. a) Phần 1: Huấn luyện kiến thức chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động (huấn luyện tập trung);
 2. b) Phần 2: Yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

TIN LIÊN QUAN