VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG

PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Sub-Institue For Labour And Environment Protection In Central Viet Nam (SILEP)

Công Trình Tiêu Biểu

Trong thời gian qua, Phân Viện Bảo Hộ Lao Động Và Bảo Vệ Môi Trường Miền Trung đã thiết kế và thi công lắp đặt rất nhiều các công trình hệ thống xử lý môi trường. Sau đây là một số công trình tiêu biểu thuộc các lãnh vực khác nhau:

Đọc tiếp