VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG

PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Sub-Institue For Labour And Environment Protection In Central Viet Nam (SILEP)

Cơ Cấu Tổ Chức

pppp

Phân Viện Gồm  1 Văn phòng và 3 phòng chức năng :

1. Văn Phòng Phân Viện
2. Phòng An Toàn Lao Động 
3. Phòng Tư Vấn Triển Khai Và Ứng Dụng Khoa Học Công Nghệ
4. Phòng Vệ Sinh Lao Động Và Kỹ Thuật Môi Trường

Chức năng nhiệm vụ của các phòng nghiên cứu:

a/ Văn phòng:

Theo quyết định số 69/QĐ – VBH của VIỆN NGHIÊN CỨU KHKT BẢO HỘ LAO ĐỘNG thuộc TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Văn phòng Phân viện Bảo hộ Lao động và Bảo vệ môi trường miền Trung có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Phân viện:

1. Trong công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành các hoạt động chung của đơn vị.

2. Trong công việc thực hiện công tác Tổng hợp – kế hoạch, Tổ chức cán bộ, công tác Hành chính – Quản trị – Bảo vệ, đảm bảo an ninh, trật tự trong đơn vị, công tác PCCC; Bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc phục vụ chung cho hoạt động của Lãnh đạo và của các Phòng, ban trong đơn vị.

3. Phối hợp với các bộ phận, phòng, ban trong đơn vị có liên quan thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo, thống kê, sơ kết, tổng kết định kỳ và đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị theo yêu cầu của đơn vị và lãnh đạo phân viện.

4. Trong công tác xây dựng kế hoạch tài chính, quản lý và phân bố tài chính đảm bảo nguyên tắc, tiết kiệm, công khai, minh bạch, có hiệu quả và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước; Tổ chức thực hiện công tác tài chính, kế toàn của Phân viện; Quản lý tài sản, kiểm kê, khấu hao tài sản định kỳ theo quy định; Thực hiện việc lập sổ bảo hiểm xã hội và đối chiếu với cơ quan bảo hiểm xã hội để đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, viên chức và lao động của Phân viện theo quy định của Nhà nước.

5. Giới thiệu sản phẩm và kinh doanh dịch vụ liên quan đến lĩnh vực hoạt động của đơn vị.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo và cấp trên giao.

b/ Phòng  An toàn lao động:

Theo quyết định số 68/QĐ – VBH của VIỆN NGHIÊN CỨU KHKT BẢO HỘ LAO ĐỘNG thuộc TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phòng An toàn lao động trực thuộc Phân viện bảo hộ lao động và Bảo vệ môi trường miền Trung có nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất làm cơ sở cho việc xây dựng các biện pháp kỹ thuật, tổ chức, quản lý ngăn ngừa tại nạn lao động xảy ra.

2. Nghiên cứu, triển khai, ứng dụng các kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ mới về khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động trong sản xuất.

3. Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng chính sách, chế độ, quy định về bảo hộ lao động, biên soạn, đề xuất các tiêu chuẩn về an toàn lao động.

4. Tham gia xây dựng và đánh giá các chỉ tiêu về an toàn lao động và điều kiện làm việc của người lao động.

5. Nghiên cứu đề xuất xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn và các hướng dẫn AT-VSLĐ cho dây chuyền sản xuất, thiết bị máy móc và công việc cụ thể; Tư vấn, kiểm tra, kiểm định hợp chuẩn, hợp quy về các lĩnh vực an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân.

c/ Phòng Tư Vấn Triển Khai Và Ứng Dụng Khoa Học Công Nghệ: 

Theo quyết định số 70/QĐ – VBH của  VIỆN NGHIÊN CỨU KHKT BẢO HỘ LAO ĐỘNG thuộc TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

 Phòng tư vấn triển khai và ứng dụng Khoa học công nghệ có nhiệm vụ:

1. Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ: chuyển giao công nghệ, tư vấn thẩm định, giám sát chất lượng, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế; tham gia đào tạo và phổ biến kiến thức trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường.

2. Sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, nghiên cứu, gia công chế tạo và lắp đặt các thiết bị thiết bị, cơ cấu đảm bảo an toàn ( an toàn cơ khí, an toàn cháy nổ, an toàn hóa chất, an toàn xây dựng, an toàn điện và chống sét ), các phương tiện bảo vệ cá nhân; các thiết bị công nghệ xử lý môi trường trên các lĩnh vực : thông gió chống nóng, lọc bụi và hơi khí độc, xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn, chống ồn, chống rung, chiếu sáng và triển khai áp dụng vào thực tế sản xuất.

3. Thực hiện các dịch vụ tư vấn khoa học kỹ thuật đo, kiểm tra các yếu tố, thông số về kỹ thuật an toàn và môi trường lao động, quan trắc và giám sát chất lượng môi trường, đánh giá tác động môi trường, kiểm định, thẩm định, hợp quy, hợp chuẩn các giải pháp công nghệ  trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường; lập sổ chủ nguồn thải, làm các thủ tục gia hạn giấy phép khai thác nước ngầm, tư vấn về các loại hợp đồng thu gom chất thải.

4. Thông tin, tư vấn, tổ chức tuyên truyền, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức An toàn – Vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường cho cán bộ công đoàn, người sử dụng lao động và người lao động, tham gia với các xơ sở đào tạo trong việc đào tạo cán bộ về An toàn – Vệ sinh lao động & Bảo vệ môi trường theo quy định của Nhà nước.

d/ Phòng Vệ sinh lao động và kỹ thuật môi trường: 

Theo quyết định số 67/QĐ – VBH của VIỆN NGHIÊN CỨU KHKT BẢO HỘ LAO ĐỘNG thuộc TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phòng Vệ sinh lao động và kỹ thuật môi trường có nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vè vệ sinh lao động và kỹ thuật môi trường vào sản xuất, đề xuất các giải pháp cải thiện điều kiện làm việc và ngăn ngừa bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

2. Nghiên cứu phát triển công nghệ kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường.

3. Nghiên cứu đặc điểm tâm sinh lý của người lao động do các yếu tố môi trường lao động và tác hại nghề nghiệp gây nên bệnh tật và đề xuất những giải pháp dự phòng, các tiêu chuẩn chế độ của người lao động.

4. Nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực sức khỏe nghề nghiệp, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động, sự ảnh hưởng của các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến đặc điểm tâm sinh lý của người lao động và cộng đồng dân cư.

5. Thực hiện các dịch vụ hỗ trợ tư vấn về vệ sinh lao động; lĩnh vực bệnh nghề nghiệp và phục hồi chức năng; Tham gia tuyên truyền, huấn luyện và đào tạo về vệ sinh lao động, sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động.