VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG

PHÂN VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Sub-Institue For Labour And Environment Protection In Central Viet Nam (SILEP)

Chức Năng Nhiệm Vụ

Phân viện bảo hộ lao động miền Trung Tây Nguyên được thành lập 5-1979; qua các mốc thời gian được đổi tên là Trung tâm UD KHKT –BHLĐ tại Đà Nẵng, Phân viện Bảo hộ lao động & Bảo vệ môi trường Miền Trung Tây Nguyên…..  và nay với tên: Phân Viện Khoa học an toàn vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường Miền trung là đơn vị sự nghiệp khoa học có thu, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, mở tài khoản tại kho bạc và ngân hàng theo quy định của Nhà nước và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của mình. Thực hiện các chức năng nhiệm vụ sau (Điều 2 quyết định số Quyết định số 407/QĐ-TLĐ ngày 04 tháng 02 năm 2013):

  1. Nghiên cứu đề xuất những biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động.
  2. Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm tham gia xây dựng các văn bản pháp quy, các quy trình quy phạm; các tiêu chuẩn đánh giá về an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường trong sản xuất.
  3. Nghiên cứu triển khai và ứng dụng các hệ thống, thiết bị an toàn lao động và bảo vệ môi trường.
  4. Sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, gia công chế tạo và lắp đặt các thiết bị an toàn lao động và xử lý ô nhiễm môi trường. Thực hiện các dịch vụ tư vấn khoa học kỹ thuật, đo, kiểm tra môi trường lao động, quan trắc và giám sát chất lượng môi trường, đánh giá tác động môi trường, kiểm tra, kiểm định, thẩm định, hợp quy, hợp chuẩn và các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường.
  5. Thông tin, tư vấn, tuyên truyền, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức An toàn – Vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường cho cán bộ công đoàn, người sử dụng lao động và người lao động, tham gia với các cơ sở đào tạo trong việc đào tạo cán bộ về an toàn – vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường theo quy định của Nhà nước.
  6. Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế do Viện trưởng Viện Khoa học an toàn và vệ sinh  lao động giao trên cơ sở phù hợp với quyết định số 141/QĐ-TTg ngày 01/8/1998 của Thủ tướng Chính phủ.